Yönetmelik

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde1- Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM)” 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 7/d-2 maddesi uyarınca kurulmuştur.

Kapsam

Madde 2- Bu yönetmelik Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM)’ nin kuruluş, işleyiş ve görevlerini düzenler.

Tanımlar

Madde 3- Bu yönetmelikte kullanılan terimlerden;

 • a)      “Üniversite”, Dokuz Eylül Üniversitesi’ni,
 • b)      “Merkez”, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezini(DAUM),
 • c)      “Rektör”, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,
 • d)      “Yönetim Kurulu”, Merkez Yönetim Kurulunu,
 • e)      “Müdür”, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) müdürünü

ifade eder.

Amaç

Madde 4- Merkezin amacı aşağıdaki konuları kapsar:

 • a)      Deprem tehlikesinin belirlemesinde temel olacak şekilde, deprem aktivitesinin sürekli izlenmesi,
 • b)      Merkeze bağlı deprem istasyon şebekesinin işletilmesi, kaydedilen deprem verilerinin biriktirilip derlenmesi, analiz edilmesi
 • c)      Aktif kırık hatları ve özelliklerinin belirlenerek büyük ve küçük ölçekli haritaların hazırlanması,
 • d)      Deprem tehlikesinin kent ölçeklerinde mikrobölgelendirilmesi için deprem tehlikesini belirleyen unsurların potansiyel seviyeleri ile ilgili bilgilerin belirlenmesi ve yapılaşmaya uygun yerleşim alanlarının saptanması,
 • e)      Elde edilen bilgilerin değerlendirilerek depreme dayanıklı yapı üretimine yönelik çalışmaların yapılması,
 • f)        Deprem doğasının ve bölgedeki davranışın incelenerek, erken uyarı (depremi önceden belirleme-tahmin) çalışmalarının sürdürülmesi (radon, argon gazı ölçümleri, sismik aktivitedeki değişimler, manyetik ve manyetotellürik alandaki değişimler, yeraltı  suyundaki fiziksel ve kimyasal değişimler, yeraltı su seviyesindeki ve ısısındaki değişimler, elektrik ve potansiyel alanlardaki değişimler, yerkabuğundaki yatay ve düşey yöndeki değişimler, vd.),
 • g)      Bölgede olabilecek yıkıcı bir depremin ardından hızla yardımı sağlayacak bir kurtarma ekibinin yetiştirilmesi, halkın eğitilmesi, deprem sonrası organizasyonun kurulmasına yönelik çalışmalar yapılması,
 • h)      Deprem konusunda geniş tabanlı mühendislik dallarında bilimsel ve teknolojik araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlık yapılması, proje yürütülmesi, yönetilmesi,
 • i)        Yürürlükte olan deprem yönetmeliği ile ilgili standartların güncelleştirilmesi çalışmalarında bulunması.

Çalışma Alanları

Madde 5- Merkez yukarıdaki amaçlar çerçevesinde aşağıda belirtilen alanlarda çalışmalar yapar:

 • a)      Ulusal ve uluslararası boyutta doğrudan veya dolaylı olarak ilgili sektöre yönelik araştırma ve incelemelerde bulunmak, etüd ve proje çalışmalarını gerçekleştirmek ve bu yönde gelecek istekleri değerlendirerek karşılamak,
 • b)      Eğitim, araştırma, etüd ve yayın faaliyetlerinin yürütülmesinde yerli, yabancı, resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu kuruluşların bilgi ve insan kaynaklarından yararlanmak, merkezde çalışacak ekibi oluşturarak yetiştirmek,
 • c)      Merkezin ilgi alanına giren her türlü eğitim, araştırma, inceleme ve yayınlar yapmak ve bu tür çalışmalara destek sağlamak,
 • d)      Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar organize etmek ve bu tür faaliyetlere katılmak,
 • e)      Eğitim, araştırma, etüd, proje ve yayın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü alımlarda bulunmak,
 • f)        Merkezin kuruluş amacına, Yüksek Öğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,
 • g)      Üniversitede deprem konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğretim elemanı ve öğrencileri desteklemek, mevcut araştırma, uygulama ve eğitim alt yapısını geliştirmek,
 • h)      Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, yaz okulu ve buna benzer mezuniyet sonrası ve/veya hizmet içi eğitim programları düzenlemek, uygulamak ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

Merkezin Organları

Madde 6- Merkezin organları şunlardır;

 • a)      Yönetim Kurulu
 • b)      Danışma Kurulu
 • c)      Merkez Müdürü

Yönetim Kurulu

Madde 7- Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında müdür yardımcısı, merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan üniversitemiz öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından seçilen,  en az biri Jeofizik, biri Jeoloji ve biri de İnşaat Mühendisliği’nden olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyelerinin süresi üç yıl olup, yönetim kurulunun süresi biten üyeleri yeniden görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine süreyi doldurmak üzere yenileri, Rektör tarafından seçilir.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8- Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri aşağıda belirtilmiştir;

 • a)    Merkezin faaliyetleri ve yönetimi hakkında idari ve mali konularda karar almak ve Rektörün bilgilerine sunmak,
 • b)   Faaliyet raporu ve programını inceleyip onaylamak,
 • c)   Eğitim, araştırma, uygulama, kurs açma ve bunlara ilişkin mali konularda karar vermektir.

Yönetim Kurulunun Toplantı Zaman ve Usulü

Madde 9- Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Toplantı günü ve yeri üyelere toplantı tarihinden en az bir hafta önce yazı ile bildirilir.

Yönetim kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alınır. Toplantı kararlarına ilişkin oyların eşitliği halinde Başkanın oyu kararı belirler.

Danışma Kurulu

Madde 10- Danışma Kurulu, en az beş en çok on üyeden oluşur. Bu üyeler üniversitenin öğretim elemanları, mezunları ve merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış kişiler, ilgili kuruluş temsilcileri, merkeze yararlı olabileceği düşünülen kişilerden olmak üzere Merkez Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilir. Danışma Kurulu’na seçilen üye sayısı içinde, Dokuz Eylül Üniversitesi mensubu öğretim elemanı sayısı üçten az, yediden fazla olamaz.

Madde 11- Rektör, Danışma Kurulu’nun doğal başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri görevlendirme tarihinden itibaren en geç bir ay içinde toplanır ve bir Başkan Yardımcısı ve bir raportör seçerler. Merkez Müdürü Danışma Kurulu toplantılarına katılır.

Danışma Kurulunun Görevleri

Madde 12- Danışma Kurulu, başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak, merkez faaliyetleriyle ilgili değerlendirme yapar ve önerilerde bulunur. Danışma Kurulu, merkezin yurtiçi ve yurtdışı yayın, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyet alanları ile ilgili olarak, geçici veya sürekli danışmanlık komisyonları oluşturulabilir.

Merkez Müdürü

Madde 13- Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdür, merkezin çalışma alanları ile ilgili konularda görev yapan üniversite öğretim üyelerinden birisini müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, müdür yardımcısını vekil olarak bırakır, müdür yardımcısı yönetim kuruluna katılır ve oy verebilir. Müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekil olarak bırakılır.

 

Müdürün Görevleri

Madde 14- Müdürün Görevleri;

 • a)      Merkezi temsil etmek,
 • b)      Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve bu Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat çerçevesi içinde merkezi yönetmek,
 • c)      Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek,
 • d)      Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi vermek,
 • e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp, Merkez Yönetim Kurulu’nun görüşünü aldıktan sonra, Rektörün onayına sunmak.

İta Amiri

Madde 15- Her türlü mali hususta İta Amiri Rektör’dür. Rektör İta Amirliği yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına kısmen veya tamamen devredebilir.

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

Madde16- Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda genel hükümlere göre işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversite